ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.При поръчка в сайта www.lycon.bg потребителят декларира, че предоставя доброволно свои лични данни като име, адрес, телефонен номер и email. Предоставянето на тези данни покрива минималните изисквания за сключване на договор за покупка на стока, изпълнение на доставката на стоката и реализиране на правата на страните по договора. Поради това приемането на предложение за покупка на стока се допуска само след изрично и предварително дадено съгласие за предоставяне на посочените лични данни.

2.С предоставяне на личните данни по предходната точка потребителят се съгласява да получава по email потвърждение на поръчка и информация за изпращане на поръчка по куриер. Личните данни на потребителя ще се използват единствено за целите на администрация на конкретна поръчка.

3.При дадено съгласие за получаване на рекламни съобщения потребителят се съгласява да получава по email текущи промоции, търговски предложения, новини, организиране на кампании с маркетингова цел.

4.Личните данни на потребителя, с оглед на това, че са предоставени доброволно, ще се използват само във връзка с покупката на стока чрез сайта и за целта, за която е дадено съгласие /рекламни съобщения/

5.Личните данни на потребителя ще се съхраняват при спазване на всички изисквания за сигурност и поверителност. Достъп до тези данни ще имат само оторизирани лица. Достъпът до данните ще бъде контролиран като се гарантира неговата проследимост .

6.Личните данни на потребителя се съхраняват за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години. След изтичането на този срок личните данни на потребителя се унищожават.

7.Личните данни на потребителя до датата на унищожаването не се предоставят на трети лица без предварително съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от нормативен акт или при законно разпореждане на орган на публична власт .

8. www.lycon.bg няма право и гарантира, че няма да предоставя вашите лични данни на трети страни, освен когато това се налага за изпълнение на нормативен акт или законно разпореждане на орган на публична власт нито да търгува с тях. Служителите на www.lycon.bg гарантират и са длъжни да опазват поверителността на личните данни на потребителя.

9.По писмено искане на потребителя, личните му данни могат да бъдат унищожени преди изтичането на срока за съхранение, ако нормативен акт допуска унищожаване преди срока и унищожаването не преследва неправомерна цел.